Wznowienie zajęć

Od dnia 01 czerwca wznawiamy zajęcia. Charakter zajęć to zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Przedszkole otwarte będzie w godz. 7:00 - 16:00. Autobus szkolny w dalszym ciągo nie będzie jeździł. Dla dzieci, które ne będą uczęszczały na zajęcia w dalszym ciągu będą publikowane materiały do pracy w domu.

DROGI RODZICU:

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w Przedszkolu Niepublicznym EKOLUDKI we Wrześnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępnymi na stronie przedszkola.
  1. Zgłaszają telefonicznie dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00.
  2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2  dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola. DEKLARACJE DOSTĘPNE SĄ W PRZEDSZKOLU LUB W ZAKŁADCE DO POBRANIA
  3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia do przedszkola oświadczenia, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
  4. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzic/prawny opiekun decyduje się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
  5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  7. Wejście do placówki rodzic/opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym  przed wejściem do budynku .
  8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
  9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i bezwzględnego odbierania telefonów                        z przedszkola.