Witamy na stronie Punktu Przedszkolnego

 

K O L U D K I

 

Utworzonego w ramach projektu" Maluchy z Gminy Sławno na start"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA

 

Prowadzący - mgr Gerard Kucharski

 

 Aby przybliżyć zagadnienie gimnastyki korekcyjnej należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest postawa ciała?

Otóż postawą  ciała (wg T. Kasperczyka) nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała każdego człowieka i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. Natomiast postawa prawidłowa jest to taka postawa, która występuje dostatecznie często, aby można ją było uznać za charakterystyczną dla danej populacji. Jest ona atrybutem osobników zdrowych o prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym.

Wiek przedszkolny uważany jest za okres krytyczny dla kształtowania postawy, ponieważ w okresie tym występują rożnego rodzaju nieprawidłowości postawy ciała, które rozwijają się i przekształcają w wady wymagające wielu starań w celu ich zahamowania lub usunięcia. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna uwidaczniać się już około 5 roku życia, a najczęstszą wadą jest płaskostopie.

Gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci młodszych , często nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci przedszkolne, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Kompensacja, czyli zapobieganie i korektywa-leczenie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej i ruchowej zawartej w programach wychowania przedszkolnego.

 

 

RYTMIKA

 

Prowadzący - mgr Magdalena Klimaszewska 

 

Prawie wszystkie dzieci są uzdolnione muzycznie. Problem jednak polega na tym, że uzdolnienia te pojawiają się bardzo wcześnie i kształtują się intensywnie w wieku przedszkolnym. Niestety, uzdolnienia muzyczne mogą zanikać, jeżeli się ich nie pielęgnuje i nie rozwija. Jeżeli nie podtrzymuje się u dzieci zainteresowania muzyką i nie rozwija się możliwości muzycznych w trzecim, w czwartym i kolejnych latach życia, można zaprzepaścić ich uzdolnienia muzyczne. Następny okres krytyczny dla rozwijania tych uzdolnień przypada dopiero na dziewiąty rok życia

"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną"
Emil Jaques-Dalcroze)

 

LOGOPEDIA

 

Prowadzący - mgr Bożena Żytko

 

 "Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią".

J. Korczak

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w nauce.
Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.
Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice i najbliższe otoczenie- to oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie książeczek, ich opowiadanie i śpiewanie piosenek. Istotne znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Jest kluczem do poznawania nowych słów, ćwiczy oddech, głos, słuch i wymowę. Doskonali formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.
Wyniki badań pedagogicznych dowodzą, że rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej . Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym. Słuszne jest więc wprowadzenie dodatkowych form ćwiczeń i zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na poprawny rozwój mowy dziecka.
 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Prowadzący - mgr Bożena Śpiechowicz

 

Rozpoczęcie nauki języka obcego we wczesnym wieku nie tylko daje możliwość solidnego opanowania podstaw języka, ale i otwiera możliwości „naturalnego” przyswajania języka obcego w sposób podobny do języka ojczystego. Małe dzieci od urodzenia (a nawet wcześniej) słyszą dźwięki i melodię swojego języka ojczystego. Znaczenia słów uczą się stopniowo od swoich rodziców i osób, z którymi mają kontakt. Dzieci posiadają naturalny dar przyswajania języków, ponieważ oprócz znakomitej pamięci mają niezwykle wyczulony słuch i słyszą wszelkie dźwięki oraz świetnie potrafią je naśladować. Dziecko może więc nauczyć się każdego innego języka tak jak języka ojczystego. Jednak opanowanie kolejnego języka w stopniu zbliżonym do języka ojczystego pod względem wymowy i swobody w posługiwaniu się nim jest możliwe tylko pod warunkiem rozpoczęcia nauki w wieku wczesno przedszkolnym.

Najlepszy okres do rozpoczęcia nauki dodatkowego języka

Lata wczesno przedszkolne to okres najlepszy do rozwijania zdolności językowych dziecka. Małe dzieci uczą się nowych słów w niesłychanie szybkim tempie, niemalże automatycznie przyswajają struktury gramatyczne i w naturalny sposób stosują nowo poznane słowa i zasady w nowych sytuacjach.

Instynkt nauki komunikacji jest tak silny, że w tym okresie dziecko może uczyć się zupełnie niezależnie dwóch języków. Mózg rozdziela materiał językowy i doskonali oba języki równolegle. Przyswajanie podstaw języka w tym wieku umożliwia dziecku jego poznanie w sposób pełniejszy i bardziej naturalny niż na jakimkolwiek innym etapie życia.

 

PŁYWANIE

 

Prowadzący - mgr Marcin Grondziewski

 

W życiu człowieka pływanie odgrywa ważną rolę. Pływanie uprawiane racjonalnie przynosi wiele korzyści. Pełni funkcję między innymi: zdrowotną, kompensacyjno-korekcyjną i rekreacyjną.
Pływanie zdrowotne wykonywane jest w celu zahartowania, zapobiegania zachorowaniom, zwiększenia wydolności organizmu i opóźnienia oznak starzenia się. Zdrowotna rola pływania związana jest z odmiennością środowiska i związaną z tym specyfiką ruchu dostępnego zarówno dla niemowlęcia, jak i dla człowieka w wieku starczym.
Podczas pływania na centralne ośrodki mózgowe działa cały splot nowych bodźców spowodowany funkcjonowaniem organizmu w odciążeniu, poziomym ułożeniem ciała, pogłębionym oddychaniem, masującym działaniem wody. Wszystkie te bodźce wywołują nowe reakcje nie znane w warunkach lądowych. Dlatego wychodząc z wody po umiarkowanym pływaniu, człowiek czuje się odnowiony, rozluźniony i wypoczęty.

Korzyści z ruchu w środowisku wodnym.

Środowisko wodne jest doskonałym miejscem do wykonania wielu różnych ćwiczeń, ponieważ utrata ciężaru ciała po zanurzeniu w wodzie umożliwia wykonanie wielu zadań niemożliwych lub bardzo trudnych do wykonania na lądzie.
W wodzie można wykonać również wiele ruchów z rozluźnieniem nadmiernych napięć mięśni, często występujących podczas różnych ćwiczeń na lądzie.
Uprawianie pływania angażuje cały aparat ruchowy człowieka. Pozycja pozioma zwalnia pływaka od potrzeby utrzymania równowagi a zatem i napięć mięśni niezbędnych dla utrzymania postawy pionowej. Jest to dobra pozycja wyjściowa do wykonania wielu ruchów z zachowaniem znacznej plastyczności mięśni przy aktywności pro i antagonistycznych grup mięśniowych.
Określony opór wody sprawia, że ruchy nie mogą być wykonywane zbyt szybko i gwałtownie. Możliwość znacznego zwolnienia ruchów ciała "zawieszonego" w wodzie pozwala osobom mało sprawnym ruchowo nauczyć się kolejnych ćwiczeń i skoordynować ruchy kończyn.
Rozluźnienie mięśni charakterystyczne dla swobodnego ułożenia ciała na powierzchni wody, sprzyja korzystnym dla celów kompensacji obszernym ruchom w stawach, powiększającym zakres ruchów ćwiczących.
Pływanie, a szczególnie pływanie z określoną szybkością poprawia siłę mięśni ćwiczącego.
Pływanie pełni również funkcję rekreacyjną.

CMS Web Kameleon Projekt WWW Gammanet Sp. z o.o.

 Mapa witryny