Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU EKOLUDKI WE WRZEŚNICY

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. 8.00- 13.00

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela- wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

 

6:30 8:00

 • Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela ( w zależności od godzin pracy, oddziału – w grupach połączonych).
 • Swobodna zabawa według zainteresowań albo inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym

8:00 8:30

 • Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
 • Czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku

8:309:00

 • Śniadanie oraz przygotowanie do zajęć programowych.

9:0010:00

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej)

10:00 11:15

 • Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola)
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

11:1511:40

 • Obiad ( drugie danie )

11:40 13:30

 • Swobodna zabawa dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, tworzenie warunków do  spontanicznej i zorganizowanej aktywności.
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐  indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.
 • Gry i zabawy ruchowe, badawcze, i integracyjne.
 • Dowolne zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, techniczne.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
 • Czynności higieniczno‐ porządkowe oraz przygotowanie do posiłku

13:3014:00

 • Obiad ( zupa )

14:00 – 15:00

Różne formy relaksu ,z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

15:00 – 15:15

 • Podwieczorek

15:15- 16.30

 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca kąciku przyrody.
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań  (zależności od godzin pracy oddziału –w grupach połączonych).
 • Czynności higieniczno ‐porządkowe.
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

 

W nowej podstawie wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci

w przedszkolu podzielony został napięć części:

Co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą  bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela).

Co najmniej jedną  piątą  dzieci powinny spędzać  w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe).

Jedną piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne.

Pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. : czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych wieku i założeń programowych przedszkola. Praca

wychowawczo ‐ dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu  przedstawia integrację treści wychowawczo‐ dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom