PLAN DNIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. 8.00 – 13.00

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Plan zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe oraz zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela- wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

7.00 ‐ 8:00

– SCHODZENIE SIĘ DZIECI,
– ZABAWY WŁASNE

8:00 ‐ 8:30

– GIMNASTYKA PORANNA,
– METODA DOBREGO STARTU,
– DZIECIĘCA MATEMATYKA

8:30 ‐ 8:40

– PRZYGOTOWANIA DO ŚNIADANIA

8:40 ‐ 9:00

– ŚNIADANIE / MYCIE ZĘBÓW

9:00 ‐9:15

– GIMNASTYKA PALUSZKOWA,
– TABLICZKA MNOŻENIA

9:15 ‐10:30

– ZAJĘCIA EDUKACYJNE PP, ANGIELSKI

10:30 ‐11:00

– WYJŚCIE NA PLAC ZABAW/ GIMNASTYKA/ ANGIELSKI/PROJEKTY
(według tygodniowego rozkładu zajęć)

11:00 ‐11:10

– PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

11:10 ‐ 11:35

– OBIAD (DRUGIE DANIE)

11:35 ‐12:00

– CZYTANIE / LEŻAKOWANIE

12:00 – 12:30

– ZAJĘCIA DO DYSPOZYCJI NAUCZYCIELA / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW / ZABAWY WŁASNE

12:300 – 13:00

– OBIAD (ZUPA)

13:00 - 14.30

– ZAJĘCIA DODATKOWE (TUS, INTEGRACJA SENSORYCZNA, LOGOPEDIA, GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – WEDŁUG TYGODNIOWEGO ROZKŁADU ZAJĘĆ)

14:15 - 14.30

– PODWIECZOREK

14:30 - 15.00

– CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

15:00 - 16.00

– ZABAWY WŁASNE / WYJŚCIE NA PLAC ZABAW

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

W nowej podstawie wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

– Co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela).
– Co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe).
– Jedną piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne.
– Pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. : czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).
– Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.
– Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo ‐ dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo‐ dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.