Regulaminy

REGULAMINY :

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

 

REGULAMIN PRACY RADY RODZICÓW

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „EKOLUDKI” WE WRZEŚNICY

 

Organizacja Przedszkola Niepublicznego we Wrześnicy

 

Opracowany na podstawie:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. 0 systemie oświaty ( Oz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p6Zn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Oz. . Nr 7 z 2008r. , poz. 38 z późniejszymi. zmianami .);

 

Nazwa przedszkola niepublicznego i miejsce jego prowadzenia

 

§1

 1. Przyjęto nazwę przedszkolnego : „EKOLUDKI”
 2. Zajęcia będą prowadzone we Wrześnicy w należącym do Gminy Sławno budynku , w którym mieści się świetlica wiejska oraz pomieszczenia przylegle . Na potrzeby punktu przedszkolnego wydzielono  i zaadaptowano pomieszczenia dydaktyczne , sanitarno – higieniczne , socjalne itp.
 3. Adres Przedszkola to Wrześnica 122 , 76 – 100 Sławno
 4. Kontakt z Przedszkolem prowadzony jest poprzez organ prowadzący .
 5. Przedszkole posiada stronę internetową www.ekoludki.edu.pl

 

§2

 1. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica „ Jedność
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie

 

Cele i zadania Przedszkola Niepublicznego oraz sposób ich realizacji

 

§4

 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 2. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego Są realizowane w szczególności przez:
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w następujących obszarach:
 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci , tj. porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych kulturalnych; wdrożenie wychowanków do utrzymania ładu i porządku ;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci ;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę ,
 8. wspomaganie rozwoju umysłowego wychowanków poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenie zainteresowań technicznych;
 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
 10. wychowanie dla poszanowani a roślin i zwierząt;
 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego wychowanków wraz z edukacją matematyczną;
 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole przez:
 1. prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem;
 2.  pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych wychowanka i potrzeb wczesnej interwencji specjalistycznej ;
 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunków zakresu zadań realizowanych w Punkcie Przedszkolnym

 

Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie Przedszkolnym

 

§5

 1. Punkt Przedszkolny jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku.
 2. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 800 i trwają do godz. 1300 .
 3. Dzienny wymiar godzin zajęć, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny.

 

Warunki przyjmowania dzieci do Punktu Przedszkolnego

 

§6

 1. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3 -6 lat z Gminy Sławno.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci, które przy rekrutacji osiągnęły największą ilość punktów.

Kryteria i punkty rekrutacji dzieci:

 1. dzieci w wieku 3 -6 lat z Gminy Sławno (5 pkt.).
 2. rodziców samotnie wychowujących (10 pkt.);
 3. z rodzin o najniższych dochodach na osoby w rodzinie (5 pkt.),
 4. z rodzin wielodzietnych (5 pkt.),
 5. niepełnosprawne (10 pkt.).

 

 1. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby dzieci przyjęte zostaną wszystkie zgłoszone, niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów rekrutacyjnych.
 2. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalana jest zgodnie z normami przeciwpozarowymi i sanitarnymi i wynosi nie więcej niż 40 osób.
 3. Podstawą  zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest "Karta zgłoszenia dziecka", stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej Organizacji. Karta zgłoszenia dziecka wydawana i przyjmowana jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej we Wrześnicy
 4. W trakcie roku szkolnego do Punktu Przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko, o ile jest wolne miejsce.

 

Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego

 

§7

 1. Podstawowym prawem dziecka jest prawo do wszechstronnego rozwoju poszanowania godności osobistej, a w szczegó1ności :
 1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym.

 

 

 1. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia sie o swoje otoczenie, a w szczególności:
 1. szanowania swojego kolegi oraz wytwor6w jego pracy;
 2. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela; c) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku kolegom i dorosłym;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
 4. troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Punktu Przedszkolnego;
 5. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Punktu Przedszkolnego;
 6. nie oddalanie się od grupy;
 7. zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.
 1. W Punkcie Przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (prawnych opiekunów) poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
 2. Zajęcia i zabawy są organizowane i prowadzone na wyznaczonych terenach nieruchomości przedszkolnej przy użyciu sprzętu i zabawek dostosowanych do potrzeb i możliwości wychowanków.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, dziecko przyprowadzone do Punktu Przedszkolnego z oznakami choroby może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po okazaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak zagrożenia chorobą zakaźną lub pasożytniczą

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

 

§8

 1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel -wychowawca posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami oraz posiadający orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w Punkcie Przedszkolnym, wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas prowadzonych zajęć  jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela -wychowawcy.
 3. W czasie przebywania dzieci w Punkcie Przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich osób z tych rodzin, upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym może korzystać z pomocy osób wymienionych w ust. 3 podczas wyjść poza teren placówki, podczas wycieczek oraz w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi

 

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich z Punktu Przedszkolnego

 

§9

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie rodzica (prawnego opiekuna).
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. I, rodzic (prawny opiekun) sporządza w obecności nauczyciela. Upoważnienie może być jednorazowe lub udzielone na okres w nim wskazany, może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych przez rodzica (prawnego opiekuna) osób dorosłych.

 

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

§10

 1. W Punkcie Przedszkolnym prowadzone będą następujące dodatkowe zajęcia:
 1. zajęcia z logopedii -I godz. w tygodniu ;
 2. zajęcia z języka angielskiego -I godz. w tygodniu
 3. zajęcia z rytmiki -I godz. w tygodniu;
 4. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej -1 godz. w tygodniu.
 1. Czas trwania i rodzaj zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

 

Termin przerw w pracy Punktu Przedszkolnego

 

§11

 1. Rok szkolny w Punkcie Przedszkolnym rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Termin przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego ustala się na lipiec każdego roku.
 3. Podczas przerwy, o kt6rej jest mowa w ust. 2, rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają wychowankom Punktu Przedszkolnego opiekę we własnym zakresie.
 4. Zajęcia podczas ferii zimowych oraz innych dni wolnych wynikających z organizacji roku szkolnego będą prowadzone zgodnie z godzinami pracy funkcjonowania punktu przedszkolnego – dni robocze od 8:00 – 13:00

 

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym

 

§12

 

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego, realizowanego w Punkcie Przedszkolnym oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Nauczyciel korzysta z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
 3. Nauczyciel prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie pracy z dziećmi. W tym celu organizuje zebrania og6lne, grupowe, prelekcje oraz zajęcia otwarte z rodzicami
 4. Nauczyciel zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej poprzez:
 1. realizowanie programu wychowania przedszkolnego obowiązującego w Punkcie Przedszkolnym;
 2. sporządzanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej;
 3. opracowanie dziennego rozkładu zajęć
 4. systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy i umiejętności (uwzględnianie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z wychowankami);
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowank6w i dokumentowanie tych obserwacji .
 1. Przeprowadza -w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej -diagnozę gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej do końca kwietnia każdego roku, o czym pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 2. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi wychowankom Punktu Przedszkolnego pomoc psychologiczno -pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
 3. Dokumentuje przebieg działalności \wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym w dzienniku zajęć Punktu Przedszkolnego. W dzienniku zajęć  wpisuje się nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się  także obecność dzieci na zajęciach. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Punktu Przedszkolnego fakt przeprowadzenia zajęć w danym dniu.

 

Postanowienia końcowe

§13

 

Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami