REGULAMINY

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „EKOLUDKI” WE WRZEŚNICY

 

Podstawa prawna:
1. Art. 60 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź.
zm.).
2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624, z póź. zm.).
3. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z póź.zm.).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Przedszkole Niepubliczne EKOLUDKI we Wrześnicy, zwane dalej „Przedszkolem” jest
przedszkolem niepublicznym.
2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wrześnica
„JEDNOŚĆ” .
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach oznacza to również prawnych opiekunów
dziecka sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego
Rozdział II
Organizacja Przedszkola
§ 2
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. W Przedszkolu funkcjonują 4 oddziały.
3. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie (7:00 – 16:00)
4. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący.
5. Przedszkolem kieruje Dyrektor Przedszkola lub koordynator ds. oświaty i organizacji pracy
przedszkola, zwany dalej „Kierującym Przedszkolem”
6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji
przedszkola, opracowany przez Kierującego Przedszkolem najpóźniej do 30 kwietnia,
poprzedzającego rok szkolny, który określa w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przez organ prowadzący przedszkole.
7. Arkusz organizacji zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole.
8. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Organ Prowadzący i Kierującym Przedszkolem mogą
ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów.
9. Jednym oddziałem wychowanków opiekują się nauczyciel i ewentualnie pomoc nauczyciela.
10. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Kierującego Przedszkolem, na wniosek Rady
Pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania
zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań
rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz harmonogram
zajęć dodatkowych, prowadzonych przez specjalistów. Na realizację podstawy programowej
2
przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy
niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się
jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb,
możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku danej
grupy i podaje do wiadomości rodziców.
12. Terminy corocznych przerw w pracy Przedszkola ustala na wniosek Kierującego Przedszkolem
Organ Prowadzący.
13. Zmianę organizacji pracy Przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych,
ferii, a dotyczy to:
a) zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z
uwagi na przerwę w szkołach lub ogólny spadek liczby dzieci w przedszkolu,
b) dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).
§ 3
1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekroczyć 25 osób.
2. Kierujący Przedszkolem może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w
porozumieniu z Organem Prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty.
3. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym
do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, zgodnie z przepisami w sprawie udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a) działań realizowanych podczas pracy z całą grupą – różnicowanie zadań dla określonych dzieci,
b) poprzez pracę z danym dzieckiem w sytuacji, kiedy resztą grupy zajmie się inna osoba.
5. Zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy wcześniej
zaplanować- określając przewidywane efekty, planowane działania oraz wymiar godzin i okres ich
realizacji. Po zajęciach indywidualnych z dzieckiem należy przeprowadzić badanie efektywności
podjętych działań.
§ 4
1. Organ Prowadzący Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
3. Wśród dzieci mogą być dzieci z alergią pokarmową.
4. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się według określonych zasad, w terminie określonym przez
Organ Prowadzący.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić pisemnie do odbioru dziecka osobę pełnoletnią,
zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku. Upoważnienie zamieszczone jest w „Karcie
zgłoszenia dziecka”.
§ 5
1. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w Przedszkolu trwa 60 minut.
3
2. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i
wynosić:
a) w przypadku dzieci w wieku 2,5 – 4 lat – około 15 minut,
b) w przypadku dzieci w wieku 5 -6 lat – około 30 minut.
3. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i działalności wychowawczej.
4. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki w
szkole (diagnoza przedszkolna).
§ 6
1. Kierujący Przedszkolem w porozumieniu z Organem Prowadzącym Przedszkole oraz Radą
Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci, uczęszczających do przedszkola w
następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad dwa tygodnie;
b) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
c) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych
wychowanków;
d) innych zachowań utrudniających realizowanie statutowych zadań przedszkola.
2. Skreślenie następuje na podstawie decyzji Kierującego Przedszkolem
§ 7
1. Pobyt dzieci w przedszkolu do 5 godzin, w godzinach od 8:00 do 13:00, podczas realizacji
podstawy programowej jest bezpłatny.
2. Odpłatność za pobyt dziecka powyżej 5 godzin ustalany jest na bieżąco przez organ prowadzący.
3. Dziecko podczas pobytu w Przedszkolu zapewnione ma wyżywienie.
4. Zasady dotyczące wyżywienia oraz odpłatności za wyżywienie jest przedstawiane rodzicom
podczas spotkania organizacyjnego oraz zebrań z rodzicami.
Rozdział III
Cele i zadania przedszkola
§ 8
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na
jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
a) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
b) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz
fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania
godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
c) realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej zgodnie z
Ustawą o Systemie Oświaty, w oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy
autorskie pisane zgodnie z podstawą programową;
d) zapewnia organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i
możliwości rozwojowych dzieci;
e) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia
odpowiedzialności za drugiego człowieka;
f) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej; etnicznej; językowej i
religijnej;
g) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w
szkole;
h) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz
instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
4
i) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
j) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania, opieki;
k) przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu
opiekuńczo-edukacyjnego;
l) zapewnia organizację pełnego wyżywienia w przypadku całodniowego pobytu dziecka w
przedszkolu i śniadania w przypadku pięciogodzinnego pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 9
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową, jest wspomaganie i
ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania
przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego spośród innych przez Radę
Pedagogiczną. Istnieje również możliwość pracy na podstawie programu własnego zatwierdzonego
w trybie przewidzianym przepisami prawa.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rocznym lub
programie rozwoju przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku,
zainteresowań i możliwości rozwojowych dziecka, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz trakcie
zajęć poza terenem przedszkola;
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod każdym względem;
c) stosuje w swoich działaniach przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, nauki oraz przepisy
przeciwpożarowe;
d) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem sprawuje nauczyciel;
e) organizacja wycieczek, pobyt poza budynkiem przedszkola przebiega zgodnie z Regulaminem
organizacji wycieczek, spacerów i zabaw
f) współpracuje z ośrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając, w miarę potrzeb, konsultacje i pomoc.
§ 10
1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
2. Nauczyciele zatrudniani są w przedszkolu zgodnie z przepisami określającymi wymagane
kwalifikacje.
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci tego oddziału
w przedszkolu.
4. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji salę dziennego pobytu, łazienkę, szatnię dziecięcą.
5. W czasie pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych
terenach ze sprzętem zabawowym, wyzwalającym aktywność ruchową dzieci.
Rozdział IV
Organa przedszkola
§ 11
Organami przedszkola są:
a) Kierujący Przedszkolem,
b) Rada Pedagogiczna,
5
c) Rada Rodziców.
§ 12
1. Kierujący Przedszkolem ustanawiany jest przez Organ Prowadzący.
2. Kierujący Przedszkolem kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, w tym pedagogiczną i
reprezentuje je na zewnątrz.
3. Do obowiązków Kierującego Przedszkolem należą:
a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał, podjętych w ramach kompetencji
stanowiących;
b) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
c) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny;
d) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a
także ze środowiskiem lokalnym;
e) udział w opracowywaniu Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze
wewnętrznym;
f) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania;
g) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: plany pracy, plany nadzoru pedagogicznego, statut,
kontrola pracy pedagogicznej i prowadzenia dokumentacji grupowej nauczycieli, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Kierujący Przedszkolem sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi
w przedszkolu, wykonuje w szczególności następujące zadania:
a) planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
b) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu
diagnozy i oceny;
c) co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru
pedagogicznego;
d) opracowuje program rozwoju placówki – określający zadania służące doskonaleniu jakości
pracy placówki i terminy ich realizacji;
e) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania
innowacji pedagogicznych;
f) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i
konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z
odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli;
h) może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
odbywania praktyk pedagogicznych.
§ 13
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu. W
zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Kierujący Przedszkolem.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może
być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
6
§ 14
Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.
1. Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i
przedszkole.
2. Uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy przedszkola i
zaspakajania potrzeb dzieci.
3. Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin Rady Rodziców nie
może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
4. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Kierujący
Przedszkolem.
5. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady
Pedagogicznej.
§ 15
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju
wychowanków oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
2. Ustala się następujące zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
a) każdy z nich działa i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie
Przedszkola.
b) każdy z nich na bieżąco wymienia informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach.
3. Wszelkie spory pomiędzy Radą pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Kierujący
Przedszkolem drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje.
4. W przypadku sporu pomiędzy Kierującym Przedszkolem a pozostałymi organami przedszkola
strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozwiązaniu w zależności od przedmiotu sporu,
odpowiednio do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Rozdział V
Wychowankowie Przedszkola
§ 16
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności
prawo do:
a) akceptacji takim jakie jest;
b) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
c) opieki i ochrony;
d) właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy
umysłowej odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym,
zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;
e) szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania:
f) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
g) ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności;
h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania(ograniczonego względami bezpieczeństwa
własnego i innych);
i) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
j) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;
k) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3. Obowiązki dziecka:
a) wykonywanie poleceń nauczyciela;
b) przestrzeganie zasad obowiązujących w przedszkolu;
7
c) czynne uczestniczenie w życiu przedszkola;
d) poszanowanie i akceptacja innych dzieci;
e) poszanowanie sprzętu, przyborów, zabawek swoich i innych dzieci;
f) przyswajanie i stosowanie form grzecznościowych;
g) utrzymywanie porządku wokół siebie;
h) szanowanie wytworów innych dzieci;
i) zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy.
§ 17
1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne( z
wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej).
2. O zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego
oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców.
3. Po każdorazowej chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do przedstawienia nauczycielce
danego oddziału zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do
przedszkola.
§ 18
1. Osoby upoważnione odbierają dziecko z przedszkola a w przypadku dzieci dojeżdżających z
autobusu szkolnego.
2. Dziecko musi być przyprowadzane do budynku przedszkola i oddane pod opiekę pracownikowi
przedszkola, a w przypadku dzieci dojeżdżających , do autobusu szkolnego i oddają pod opiekę
kierowcy lub opiekuna autobusu.
3. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie przez specjalistów.
1. Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dzieci – wycieczkę i udział w imprezach poza terenem
przedszkola.
§ 19
Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu
majątkowego, wyznania itp.;
b) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu;
c) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.
2. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw
dziecka ze strony rodziców (opiekunów) Kierujący Przedszkolem na wniosek Rady Pedagogicznej
powiadamia właściwe instytucje.
§ 20
1. Wychowankowie mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Rozdział VI
Rodzice – prawa i obowiązki
§ 21
1. Do podstawowych obowiązków Rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu;
b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez upoważnioną przez rodziców
8
pełnoletnią osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
e) szanowania prywatności pracowników przedszkola, szczególnie w zakresie komunikacji poza
godzinami pracy przedszkola.
2. Rodzice mają obowiązek poinformowania na piśmie organ prowadzący przedszkole lub
Kierującego Przedszkolem o swojej czasowej nieobecności i ustanowionym notarialnym
pełnomocnictwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności
związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie
dziecka na zajęcia.
§ 22
1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i
planów pracy w danym oddziale;
b) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na
temat pracy przedszkola;
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i
sprawującemu nadzór pedagogiczny.
§ 23
1. Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka:
a) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami w zależności od
potrzeb;
b) zebrania i dni otwarte;
c) spotkania grupowe;
d) uroczystości i spotkania okolicznościowe;
e) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), członkami rodziny wykonującymi ciekawe
zawody;
f) tablica ogłoszeń i wystawy prac dzieci.
2. Częstotliwość spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na
tematy wychowawcze zależy os nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców, z
zastrzeżeniem, iż stałe zebrania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym.
3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji
specjalistycznej;
b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;
d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.
Rozdział VII
Pracownicy Przedszkola
§ 24
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest dbanie o
bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji
publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
9
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Kierujący Przedszkolem w oparciu o
obowiązujące przepisy.
3. Liczbę pracowników i nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistów, zatwierdza Organ Prowadzący
w arkuszu organizacji przedszkola.
§ 25
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi
programami nauczania, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i
respektuje jego prawa. Stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania . Współpracuje z domem
rodzinnym dziecka.
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
3. W sytuacjach wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej dorosłej
osoby zatrudnionej w przedszkolu.
4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży
do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
5. Nauczyciel wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów
rozwiązywania ich, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania
twórcze w różnych dziedzinach aktywności.
6. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych.
Prowadzi zajęcia z zakresu empatii.
7. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze
szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w
środowisku.
8. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości.
9. Nauczyciel pomaga w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z
podejmowanych zadań oraz uczyć szacunku do pracy swojej i innych.
10. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz inną, wymaganą w danym
przypadku.
11. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: gromadzi
dokumentację swojej pracy, ponosi odpowiedzialność za jej jakość. Prowadzi dziennik zajęć
przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami
w danym roku szkolnym. Dziennik jest zapisem pracy dokonanej. Wpisu dokonuje się codziennie
po skończeniu zajęć. Do zapisu można czynić adnotacje ważne dla pracy wychowawczo –
dydaktycznej. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i
ustaleniami Rady Pedagogicznej.
12. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
13. Nauczyciel prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i odpowiednio ją dokumentuje.
14. Nauczyciele planują i realizują pracę dydaktyczno-wychowawczą poszczególnych oddziałów z
uwzględnieniem wytycznych zawartych w programie rozwoju przedszkola oraz są odpowiedzialni
za jej jakość.
15. Nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy z
domem rodzinnym dziecka.
16. Nauczyciel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w
różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego,
wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.
17. Nauczyciel ma prawo do :
a) opracowania własnego programu edukacyjnego, który po zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez
Radę pedagogiczną może być realizowany na terenie placówki;
b) udziału w szkoleniach organizowanych w placówce;
c) decydowania o doborze pomocy dydaktycznych, programu nauczania i metodach pracy;
10
d) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających pracę;
e) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, opiekuna
stażu i Rady Pedagogicznej.
§ 26
W razie nieobecności Kierujący Przedszkolem wyznacza on spośród członków Rady
Pedagogicznej zastępcę pełniącego obowiązki Kierującego Przedszkolem.
§ 27
1. Pomoc nauczyciela wykonuje wszystkie polecenia Kierujący Przedszkolem i Organu
Prowadzącego przedszkole.
2. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udziela informacji
rodzicom na temat dzieci (jest to wyłącznie zadanie nauczyciela).
3. Do szczegółowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci przydzielonej grupy;
b) w wyjątkowych sytuacjach pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki a
także podczas wycieczek i zabaw w ogrodzie;
c) pomoc nauczycielowi w dekorowaniu Sali, przygotowaniu wystaw plastyczno-konstrukcyjnych;
d) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu, a także
zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;
e) przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych;
f) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych
h) codzienne podpisywanie listy obecności, wyjścia w czasie pracy uzgadniać z przełożonym;
i) odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonym oddziale.
4. Pomoc nauczyciela ma prawo do :
a) korzystania ze sprzętu i urządzeń wspomagających pracę;
b) korzystania ze środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej;
c) współdziałania z nauczycielem;
d) udziału w szkoleniach organizowanych w placówce dotyczących jego funkcji;
e) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Rozdział VIII
Zawieszenie zajęć
§ 28
1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych;
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z
dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.
2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 8, na okres powyżej 2 dni dyrektor
przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o
którym mowa w ust. 1.
3. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy
nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
4. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele
korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
1) komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny;
2) inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
11
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z
uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizycznych dzieci.
6. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
1) łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
a) przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;
b) propozycji zabaw z dzieckiem z użyciem przedmiotów dostępnych w domu;
c) przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i
gier edukacyjnych;
2) materiały, o których mowa w ust. 13 pkt 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci w
wieku przedszkolnym.
7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Kierujący
Przedszkolem przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie
realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
8. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor,
w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
1) zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia
przedszkola;
2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
9. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również
o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, Kierujący
Przedszkolem informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele
przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach
ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji
zajęć w domu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon
komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i
formach ich realizacji przez dziecko w domu.
12. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość jest:
1) przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;
2) odbieranie wiadomości;
3) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.
13. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców
dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.
14. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest
poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań
w formie ustalonej przez nauczyciela.
15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom
informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem
poufności.
16. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice
mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
1) rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;
2) rozmów telefonicznych.
17. Kierujący Przedszkolem, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla
dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie
12
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie
występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
18. Kierujący Przedszkolem, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla
dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.
19.Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą
zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na
danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
20. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola dyrektor, w porozumieniu z organem
prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 21- 22a, zajęcia na terenie
innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.
21. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego
i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od
organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, nauczycieli,
pomoce nauczycieli, rodziców i dzieci.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 30
1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.